Mèrcuris su 17 de cabudanni Biddaxidru at bòfiu intitulai sa segundu dii de su de​ XXIX Prèmius​ Literàrius​ “Giusepi Dessì” a sa memòria de Sarbador Àngiulu Spano, un’àteru òmini chi, comenti a Giusepi Dessì, at donau onori a sa bidda de su Campidanu de Mesu​.

A is 6 de a ​merii a s’Auditorium de Santa Bàrbara nd’ant fueddau in d’un’atòbiu mannu su dot. Giuanni Filippini, diretori editoriali de s’Unione Sarda, su prof. Duìliu Caocci, professori de Literadura italiana e de Literadura sarda in s’Universidadi de Casteddu, don Àngiulu Pittau e su prof. Giosepi Marras, presidenti de sa Fondatzioni “G. Dessì”. At arregulau s’atòbiu sa dot. Francisca Curridori, assessora de sa cultura de Biddaxidru.

Totus is chi ant arraxonau in s’atòbiu ant apretziau su traballu chi Spano at fatu in vida sua: de sa mina de Montibèciu, aundi iat fatu puru su sindacalista, finas a is trint’annus de servìtziu in sa polìtica regionali incarrigau medas bortas de fai s’assessori e faendi in su 1972 su presidenti de su Consillu Regionali. In su 1982 at lassau sa polìtica e at cumentzau a studiai Teologia po bessiri diàconu. In su 1991 s’Obispu de Ales Antoni Orrù dd’at donau sa nòmina de diàconu vitàniu.​

Sarbador Àngiulu Spano est stètiu finsas scridori de poesias, de prosa e de teatru in Sardu campidanesu e in Italianu: apretziau de medas, Spano s’est merèsciu medas prèmius literàrius: in Otieri at bintu cincu bortas: tres bortas po su teatru, una borta at bintu po sa prosa e una borta po sa poesia. In su 1979 sa giuria dd’at donau una citazione d’onore po “Sa vid’‘e Gesu Cristu a sa manera nosta”, 350 sonetus chi contant sa vida de Gesus pighendi-dda de is Vangèlius. Àterus primus prèmius ddus at bintus a su prèmiu Montanaru de Desulo, a su prèmiu Marmilla de Mòguru e a su prèmiu S’Arriò de Biddaramosa.

Apustis de s’atòbiu su cuncordu de fèminas “E. Cittadini” de Cortoghiana at fatu unu bellu recital apitzus de Su maucheddu, unu de is contus de Sarbador Àngiulu Spano: cantzonis, poesias e prosa ant serrau sa dii.

locandina

Lascia un commento