Francesco Masala (Cicitu)

Francesco Masala (Cicitu)

(Nughedu, 1916 – Casteddu 2007)

L

eat su diploma in su liceu de Tàtari e partit pro Roma inue si làureat cun Natalino Sapegno cun d-una tesi susu su teatru de Pirandello.
At leadu parte a sa segunda gherra mundiale cumbatinde in su fronte jugoslavu e russu inue at meressidu una decorassione a su balore militare. Torradu tando in Sardìnnia, inue at fatu s’insenniante de Italianu e Istòria pro primu a Tàtari e posca in Casteddu.
Frantziscu at iscritu meda. Incansàbile zornalista prubicista, pro prus de 50 annos iscriet in zornales, fitianos e rivistas, in mesu de sas cales s’Unione Sarda, La Nuova Sardegna e in sos periòdicos in duas limbas Nazione Sarda e Sa Republica Sarda. Cun su primu periòdicu  mandat adenanti unu Comitadu pro sa limba, chi at cuncordadu una avansada de importu mannu de leze populare – frimada dae 13.650 eletores sardos – pro chi esseran leadu in cunsideru in s’ìsula su bilinguismu perfetu, cunfroma a s’art. 6 de sa Carta italiana.
Frantziscu Masala at difesu sa Limba Sarda e nd’at mandadu adenanti s’abaloramentu. Fut unu amparadore cumbintu de s’agualamèntu zurìdicu cun pratichesa intre Sardu e Italianu e s’isterrida in sas iscolas de donzi òrdine e gradu de s’imparu curriculare de sa Limba sarda.
In su 1951 binchet su Prémiu “Grazia Deledda”. Sas òberas suas benin traduidas in medas limbas. Sa segunda regolta sua de poesias, “Pane nero” l’an traduida fintzas in russu e ispanniolu.
In su 1957, pro annos, at fatu su presidente de su “Premio di Ozieri di Letteratura Sarda” de àlchida manna.
In su 1962 imprentat su primu romanzu in italianu “Quelli dalle labbra bianche”, chi at àpidu aprètziu mannu, tantu est beru chi che l’an dadu fintzas in teatru, cun su tìtulu “Sos laribiancos”, e gai in su tzìnema.
Umpare a Romano Ruiu iscriet su drama populare in duas limbas “Su Connotu”. Iscriet fintzas radiudramas in sardu e in italianu mandados in unda dae sa RAI in su 1979 e in su 1981.
In su 1989 imprentat su primu romanzu in limba sarda: “S’Istòria” inue contat sa vida de una bidda de Sardìnnia, Biddafraigada, a coa de sa prima gherra mundiale finas a sa bènnida de sas indùstrias petrolchìmicas.
“In s’obra de Màsala, poesia e polìtica s’acumonan totu in d-unu. Sos versos e sos romanzos suos sun comente un’isfoetada, tostos e iscòdomos pro sa sotziedade sarda de sos annos sessanta e setanta, gasi in su totu imbenujada a cuddu “Deus petròliu” chi s’iscritore at infauladu chena piedade. Màsala at denuntziadu su bòltulu antropològicu de sos sardos pro more de una mudadura moderna chi, a cuncàmbiu de unu tribàlliu de obreri, creiat de faghere tabula rasa de una cultura populare ancora bia e sana” 21.

Cumparti

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìberu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA