In Cabuderra me is diis 7, 8, 9 e 10 de su mesi de ladàmini (ottobre) s’at a afestai Sa Dii de sa Lìngua Sarda, aundi totus ant a fueddai in sardu, in cumpangia de lìburus (Su ditzionàriu de sa Domu de Giuseppe Pili;  Paleosardo – Le radici linguistiche della Sardegna neolitica di prof. Eduardo Blaco Ferrer; Su Vangelu de Giuanni tradùsiu de Pedru Cruccas) mùsica (Tribulia, BentesoiDr. Drer & CRC Posse) e cultura  cun sa cumèdia Maria Concepita de Antoni Garau presentada de su Gruppo Teatrale dell’UTE’ e cun s’arrelata Chelu isteddau e credèntzias populares de Tonino Bussu, visu-presidenti de s’Acadèmia.
Sa Dii de sa Lìngua Sarda dd’at cuncordada s’Aministratzioni comunali de Cabuderra, aundi Oresti Pili, chi est su Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu onlus, est assessori a sa Cultura e Lìngua Sarda
 

Locandina

Leave a comment