Custu domìnigu a is 17:00 ande s’Aposentu de is Atòbius de sa Fiera de su Tapetu s’at a fai sa presentada de su lìburu “In Mòguru a is tempus nostus…”, a incuru de Stefano Cherchi.

manifesto Cherchi Mogoro 30x43

Su lìburu est s’arresultau de unu traballu incarrerau de su Comunu de Mòguru in su 2011; cuàturu giòvunus mogoresus (Tatiana Frau, Lara Melis, Genita Grussu e Giacomo Orrù) ant abisitau is mannus de sa bidda po ddi preguntai de contai su chi s’arregordànt de candu fiant pipius. Apustis, totu su chi est stètiu arregistrau ddu ant scritu in mogoresu e traballau cun incuru e, gràtzias a su traballu de Stefano Cherchi su Dotori, chi at cuntzertau totu su progetu, est stètiu imprentau su lìburu chi domìnigu at a essi presentau a totus.

A sa presentada ant a intervenni:

M. Cristiana Scanu s’assessori, po una presentada curtza de su traballu fatu;

Oreste Pili, Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu onlus, chi at a chistionai apitzu de “Sa normalisadura de is lìnguas chena stadu: s’esempru de su campidanesu”;

su curadori Stefano Cherchi cun “Sa lìngua de is mogoresus de oi: sardu sintzillu o porceddinu?”

e sa sotziòloga Anna Oppo, cun s’arrelata “De m’arregordu: gesti, parole e ritmi del mondo che abbiamo perduto”.

A Sandro Broccia su Sìndigu sa tarea de fai s’acabu de is contus.

Totus funt cumbidaus a partitzipai!

Lascia un commento