Acadèmia de su Sardu onlus fait sciri a totu is tesseraus ca cras de a merii at a essi fatu su Cungressu po torrai a annoai, cunforma a sa Carta, su Diretivu, su Boddeu Scientìficu e po eligi su presidenti nou.
Craramenti s’Acadèmia at a sighiri su tretu fatu finsas a imoi cun Oresti Pili e Alessandro Pintus, in sa faina de amparu e promovidura de su Sardu in dònnia e calisisiat logu de sa sotziedadi sarda.

Lascia un commento

In response to:

COMUNICAU

Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*