Maria Giovanna Cerchi

Maria Giovanna Cerchi

 

(Golothene, 1978)

P

rintzìpiat in televisione a 7 annos pròpiu cun d-una cantone in sardu etotu. Daboi de medas annos de gaveta leat parte in su 1995 a su cuncursu “Una città per cantare” cun sa cantone “Roccas” meritènde-si su primu prèmiu.
Dae cussu mamentu incomintzat sa carriera de cantante ètnica. Registrat “Roccas” chi bessit unu sìngulu iscurtadu meda; cun sa televisione e sa ràdiu sa zente incomintzat a leare cufidèntzia cun sa manera sua de cantare in sardu. Maria Giuanna at a impinnare sa vida sua a s’istùdiu e a s’isparghidura de su cantu sardu in totu sas formas suas.
Rezistrat medas albums, chi an rezidu medas apretziamentos. Cantat in còpia cun artistas locales e nassionales, leat parte a programas televisivos de importu, regionales e nassionales. Rezistrat fintzas sas siglas de carchi trasmissione.
Sa boghe de Maria Giuanna est una boghe lestra, galana e isperta. Pro Maria Giuanna iscrien Piero Marras, Pàulu Pillonca, Ginu Marielli e Gabrieli Oggiano.
In su 2007 la seberan pro cantare s’Ave Maria in Sardu intro de sa gruta de s’aparèssida de sa Madonna a Lourdes. Nisciunu prima de issa aiat àpidu custu regalu.
Li donan fintzas s’incàrrigu de saludare duos Pabas chi fin a bìsita pastorale in Sardìnnia: in su 2008 cantat s’Ave Maria in Sardu innanti a Paba Beneditu XVI, e in su 2013 donat su benènnidu a Paba Frantziscu cun sos prus cantos bellos de su connotu de Sardìnnia.
In su 2012 printzìpiat fintzas in su tzìnema in su film “Su Re” de su regista Giuanne Columbu, chi contat s’istòria de Zesùs ambientada in Sardìnnia.
Maria Giuanna leat parte a unos cantu cuntzertos fora de Itàlia, de s’Austràlia, fintzas in Bulgaria. In su 2017 meressit su Prèmiu Alziator pro sa mùsica e in su matessi annu li dan fintzas su Prèmiu “Maria Carta” pro sa menzus boghe feminina.

 

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA