Duo Puggioni

Duo Puggioni

Giovanni Puggioni (Berchidda, 1942)
Anna Maria Puggioni (Berchidda, 1946)

Z

uanne e Anna Maria Puggioni sun duos frades berchiddesos chi an eredadu dae sa mama issoro s’impèllida e su talentu pro su “Cantu a ghiterra”. Anna Maria, mastra elementare cantat e Zuanne, infermiere, sonat sa ghiterra.
Comintzan sa carriera in sos annos ’70 cantende in Tèmpiu. Sighende a cantare in carchi ràdiu locale sos frades comintzan a si fàgher connòschere de prus, fintzas a su mese de martzu 1982 cando, cumbidados a cantare in d-unu cuntzertu de mùsica sarda a su tzìnema Ariston de Aristanis (inue bi fin cantadores famados comente Toninu Canu, Giusepi Chelo, Màriu Firinaiu, su ghiterrista Aldu Cabizza e su sonetista Pepinu Pippia), in mes’ora de cantada resessin a fàghere amatanare su pùbricu.
Dae sa die su “Duo Puggioni” bessit famadu in totu sa Sardìnnia. Cantat in televisione e in giru pro totu s’ìsula.
Sos ispetàculos issoro sun sèmpere prenos de zente e pruschetotu de zòvanos. Bessin a fitianu in televisione e custu los azudat a afortigare s’apretziamentu de sa loba de cantantes dae parte de su pùbricu.
Sa discografìa issoro est longa meda: de “Sardegna tra favola e realtà” de su 1981 finas a “Maria Reina” chi faghet parte de sa gioba de CD “Dami sa manu” pubricadu dae s’Unione Sarda in su 2021.
Sa boghe de Anna Maria est una boghe frima, segura e bene manizada cun d-unu tràgiu ermosu e caraterìsticu de sa Sardìnnia. Zuanne est unu ghiterrista abistu e ispertu, amantiosu de sa mùsica sarda e de melodias antigas o particulares.
Unu contu longu 25 annos, truncadu de una maladia rara, chi at furadu una de sas boghes prus bellas de sa stòria de su cantu sardu, cussa de Anna Maria.

Cumpartzi

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Unu progetu cun su contribudu de sa Fondazione di Sardegna

Còmpora su lìburu de
SU SARDU, LÌNGUA
DE EUROPA