Chie semus

CHIE SEMUS

Acadèmia de su Sardu est unu sòtziu culturale de bolontariadu chi est nàschidu su 2 de ghennarzu de su 2009 in Pirri (CA).

Promovidura

Avaloramentu

Istùdiu e chirca

Defensa

Unu sòtziu culturale pro s’amparu, sa defensa, s’avaloramentu e s’afortiamentu de sa limba sarda faeddada e iscrita e proponet, pro s’iscritu ebia, unu standard a duas normas.
S’Acadèmia de su Sardu est oindie presente in totu sa Sardìnnia.

Iscuadra

Massimo Madrigale

Presidente

Alessandra Pinna

Organisadura e responsàbile adòbios

Giovanni Spano

Sòtziu

Patrotzinadore e Cumpanzos

Come desideri visualizzare il sito web ?

Comente lu cheres bìdere su zassu web?