Campidanese

Faddinas cumonis

Is prus faddinas cumonis scriendi in sardu pertocant:

 • sceberu de is fueddus
 • tz e x
 • acentus
 • dòpias
 • mudòngias
 • paragògicas
 • prostèticas

Po su sceberu de is fueddus tocat a circai arrespusta in d-unu ditzionàriu beni fatu: sa mellus forma est sa chi est prus acanta a cudda etimològica, prena, sentza de metàtesi.

Tz e x: oi tambeni medas bortas bieus fueddus sardus scritus a s’italiana sena de arrespetai sa pronùntzia. Sa z surda bolit sèmpiri scrita tz, cudda sonora z. Fueddus comenti e civraxu o nuraxi no bolint mai scritus ‘civràsciu’ o ‘nurasci’, grafias chi no arrespetant sa pronùntzia.

Acentu: sa prus parti de is fueddus sardus est prana, est a nai acentada in sa de duas ùrtimus vocalis, e duncas tocat a scriri s’acentu sceti candu su fueddu est acentau in s’ùrtimu vocali o in sa de tres ùrtimus vocalis. Tocat a scriri beni: andat (presenti) non est andàt (imperfetu).

Dòpias: mancai sa pronùntzia de tanti consonantis potzat essi forti, bolint scritas allobadas is consonantis de is fueddus lana sarda, ca custas consonantis tenint opositzionis funtzionalis, est a nai ca unu fueddu mudat de sentidu candu est scritu cun lìtera simpli o allobada: malu e mallu, manu e mannu, pasu e passu, caru e carru, seda e sedda. Sa –b– bolit scrita allobada in pagus fueddus chi bolint sèmpiri una pronùntzia oclusiva de custa lìtera: babbu, abba, ebba e pagus àterus.

Mudòngias: in fonètica sintàtica unus cantu sonus de consonantis mudant candu s’agatant in conca de fueddu apustis de àteru fueddu chi acabat a vocali, opuru candu funt sighius de vocali paragògica, ma po aguantai sa firmesa de sa grafia ddus scrieus sèmpiri comenti funt in su fueddu nau a solu. Duncas no apu a scriri ‘su Xelu’ ma su Celu, no ‘su gani’ ma su cani, no ‘su dallu’ ma su tallu, no ‘su bani’ ma su pani, no ‘sa volla’ ma sa folla; totu custas consonantis e sa s funt pronuntziadas a fricativas sonoras. Sa -t e sa -s mudant finas in coa de fueddu in is pluralis e in is boxis verbalis chi aciungint una paragògica.

Paragògicas: is fueddus chi acabant a consonanti, candu in sa pronùntzia funt sighius de unu pàsidu, aciungint una vocali de acumpangiamentu, chi no bolit scrita, uguali a s’ùrtimu vocali scrita (ma e>i e o>u). Finas unus cantu fueddus acentaus in s’ùrtimu vocali aciungint una paragògica, chi bolit scrita sèmpiri: gatò>gatou, cafè>cafei. Chistioni a parti po unus cantu fueddus, aundi sa paragògica no bolit scrita: in su verbu essi sa de tres personis pluralis est sunt o funt, chi aciungint una -i (sa pròpiu cosa in formas pagu imperadas, e non cunfroma a su standard, comenti e fust e fut); in su verbu ai is boxis as, at e ant aciungint una –i; s’avèrbiu cras aciungit una –i.

Prostèticas: in campidanesu bolit scrita sceti in is fueddus chi cumentzant cun r-. De fueddus latinus comenti e rosam e rivum ndi bessint in campidanesu arrosa e arriu (formas comenti e orrosa e erriu no funt standard); su fueddu rei est casi sèmpiri urrei e no arrei. No bolint scritas in campidanesu is prostèticas ananti de s+consonanti.

Amigus frassus

Amigus frassus funt is fueddus de una lìngua chi funt ugualis o assimbillant meda a is de un’àtera lìngua. Calincunu essempru:

 • pala: in sardu est una parti de su corpus (su trastu po manixai sa terra est sa pàlia);
 • palla: in sardu est sa parti de su trigu chi abarrat una borta bogada sa spiga (it.: ‘paglia’; su giogu est sa bòcia);
 • cara: in sardu est agetivu, ma finas nòmini (=it. ‘faccia’, ‘volto’);
 • tassa: in sardu serbit a bufai (=it. ‘bicchiere’; su tanti de pagai a s’autoridadi est sa tàcia o imposta);
 • serra: in sardu est unu trastu de ferru chi serbit a segai sa linna (=it. ‘sega’);
 • petza: in sardu po su prus est cosa de papai (=it. ‘carne’);
 • matza: po su prus in sardu est una parti de su corpus (=it. ‘ventre’, ‘addome’);
 • càvuru: in sardu no est una birdura ma una bèstia marina (=it. ‘granchio’; sa birdura in sardu est càuli);
 • malu (b)entu: in sardu est su bentu malu, no su dolori de brenti, comenti su nòmini italianu de un’isuledda nosta podit fai pensai;
 • messa: in sardu est s’arregorta de su trigu (=it. ‘messe’; sa funtzioni arreligiosa est sa missa);
 • stampu: in sardu est una parti sbuida in d-unu corpus (=it. ‘buco’, ‘foro’);
 • carina: in sardu est unu pisci bonu meda a papai (=it. ‘orata’).

Fueddus nous e stràngius

Dònnia lìngua fait fueddus nous, partendi de arrèxinis suas (cràchidus) o achipendi fueddus stràngius (prèstidus).

 • S’arrègula de fundu est a cunsiderai beni s’idea chi a nosu parit noa, ca podit essi chi giai ddoi siat unu fueddu sardu sintzillu cun cussu sentidu (es.: potecaria, pangàrgiu, genna, grogu, concoi, nexi eac.)
 • chi no ddoi est, sa mellus cosa est a fai unu cràchidu
  • o donendi unu sentidu nou a unu fueddu chi giai ddoi est (coa-de-cida, giassu de arretza)
  • o faendi unu fueddu nou cuncordendi arrèxinis e sufissus de su sardu (sciàcua-pannus, computadori, telefoneddu eac.)
 • chi no fait, abarrat sa bia de su prèstidu, est a nai a pigai su fueddu stràngiu aici comenti est
  •  marchendi-ddu in sa scridura de manera chi si cumprendat luegus chi no est sardu (referendum, leasing)
  • opuru mudendi unu pagu sa pronùntzia po dd’acrobai a sa fonètica de su sardu (giometra, giografia eac.)

lassendi a banda is cultismus internatzionalis chi iant a podi essi pagu crarus in besti sarda (democràticu e no ‘demogràdigu’, agetivu e no ‘aciungidori’).

Come desideri visualizzare il sito web ?