Blog

Collegati facilmente con le nostre storie, eventi e notizie.

Is Arrègulas in Carbònia

Sa dii mèrculis su 13 de donniassanti s’Assòtziu Culturali S’Ischiglia, cun s’amparu de su CSC de sa Società Umanitaria, at a presentai sa cunferèntzia apitzus de “Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lìngua Sarda a incuru de su Comitau Scientìficu po sa Norma Campidanesa”. Ant a chistionai Oreste Pili de su Comitau Scientìficu, […]

Lìtera a sa Regioni po su Sardu a duas normas

In bàsciu sa lìtera chi s’Acadèmia de su Sardu onlus at intregau su 18 de su mesi de ladàmini 2013 a totu is Consilleris regionalis, a su Presidenti de sa Regioni Ugo Cappellacci, a sa Presidenti de su Consillu regionali Claudia Lombardo, a s’Assessori a sa Cultura Sergio Milia e a sa de otu Commissionis (a sa Cultura). A is Consilleris regionalis s’Acadèmia at pediu de si donai […]

Atòbiu in Cabuderra apitzus de sa Lìngua Sarda

Sàbudu 13 de su mesi de Argiolas a is 6 de a merii in Domu Melis, cursu Gramsci in Cabuderra “Po una polìtica democratìca de sa Lìngua Sarda” – Propònnida de una lei regionali noa apitzus de sa Lìngua Sarda. Ant a chistionai: Salvatore Melis (Segretàriu Natzionali RossoMori), Eduardo Blasco Ferrer (Professori Ordinàriu de Linguistìca Sarda, Universidadi de Casteddu), Oreste […]

Presentada de sa faina “Dotrinas de Cabuderra”

Sàbudu 23 de martzu a is 17:30 anca s’Aposentu de su Consillu Comunali de Cabuderra s’at a fai sa presentada de sa faina discogràfica “Dotrinas de Cabuderra – Raccolta di preghiere della tradizione capoterrese in lingua sarda” Is DOTRINAS, che is àteras 6 fainas cun su siddu de s’Acadèmia, funt scritas ponendi in fatu a is “Arrègulas po ortografia, fonètica, […]

“In Mòguru a is tempus nostus…”

Custu domìnigu a is 17:00 ande s’Aposentu de is Atòbius de sa Fiera de su Tapetu s’at a fai sa presentada de su lìburu “In Mòguru a is tempus nostus…”, a incuru de Stefano Cherchi. Su lìburu est s’arresultau de unu traballu incarrerau de su Comunu de Mòguru in su 2011; cuàturu giòvunus mogoresus (Tatiana Frau, Lara Melis, Genita Grussu […]

De su blog de Vito Biolchini: “Lingua sarda in tutte le scuole dell’isola! Atti pubblici in sardo! Il Consiglio regionale dice sì all’ordine del giorno proposto dal Sel!”

Pigaus e apoddaus custa nova de su blog de Vito Biolchini: La notizia la trovate confinata in poche righe nei giornali, ma ieri il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno di straordinaria importanza, proposto dal gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà. Il testo lo trovate alla fine del post, ma il documento così viene efficacemente riassunto dall’ufficio stampa […]

Su Comunu de Cabuderra pùbricat su cumpudu in sardu puru

Comenti est scritu in sa nova de su Comunu: “Po sa primu borta s’introdusidura est in duas lìnguas, in sardu e in italianu. Custu po amostai chi su sardu podit argumentai una matèria tènnica e spetziali puru che a su cumpudu”. Innoi eis a agatai sa nova e su .PDF de su cumpudu, unu traballu scritu ponendi infatu a is “Arrègulas“.

Prèmiu Literàriu de Cabuderra “tziu Boicu Pianu e tziu Firei Lai”

Su Comunu de Cabuderra at stabilèssiu unu cuncursu literàriu in lìngua sarda intitulau a is poetas cabuderresus “Tziu Boicu Pianu e Tziu Firei Lai”. Su concursu est apitzus de sa storiedda a sa manera de is contixeddus de Esopu, aundi is animalis bivint, fueddant e scramentant che a s’òmini. In sa storiedda s’agatat giai sèmpiri su scramentu postu po imparai. Sa […]